Sistema Integral de Gestió (S.I.G.)

Ridec té definit, documentat e implantat un Sistema de Gestió Integrat (SIG), que inclou com a principi la millora continua de la seva eficàcia en la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

Processos necessaris per gestionar la qualitat i definir les responsabilitats i les funcions de les diferents unitats.

Criteris i mètodes establerts per assegurar l’execució i el control de processos. Assegurar la disponibilitat de recursos.

Mesurar, seguir i analitzar processos.

Actuar per aconseguir els resultats planificats i la millora continua.

Assegurar la millora de la qualitat del producte i del servei tenint en compte les normes i els reglaments aplicables al sector, al producte, al servei i a la satisfacció del client.